komisja.gif (5825 bytes)


    Z okazji obchodów jubileuczowych V-lecia działalności Oddziału Wojewódzkiego SITK Wałbrzych, na uroczystym posiedzeniu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SITK w dniu 7 maja 1985 r. powołano przy Oddziale Komisję Muzealnictwa i Historii Transportu.
    Na Przewodniczącego Komisji wybrano kol. Adama Nowaka, członkami Komisji zostali: Henryk Zaborowski i Bogusław Bogusławski. Głównym zadaniem Komisji jest popularyzowanie zagadnień związanych z historią i ochroną zabytków.

    Do wszystkich Kół SITK i zakładów pracy wysłano pisma informujące o działalności i planach Komisji. Zabiegano o tworzenie w Kołach Komisji Muzealnictwa, a w zakładach pracy o organizowanie "Izb Pamięci" lub ośrodków muzealnictwa. Komisja apelowała o prowadzenie kronik, publikowanie monografii zakładów oraz biografii zasłużonych inżynierów i techników, zgłaszając ich jako kandydatów do Słownika Biograficznego Techników Polskich.

    W dniu 22.04.1991 r. powołano Zespół Inicjatywny, który miał za zadanie przede wszystkim zorganizowanie w Kłodzku "Skansenu Kolejnictwa" z myślą m. in. o uruchomieniu "Pociągu Retro" kursującym przez miejscowości bogate w zabytki i atrakcyjne turystyczne szlaki. Zespół wnioskował o zagospodarowanie niewykorzystanych peronów na stacji Kłodzko Miasto, proponując umieszczenie tam taboru i urządzeń kolejowych. O zanmierzeniach i działaniach Zespołu powiadomiono Dyrekcję Generalną PKP i Dolnośląską Dyrekcję Okręgową Kolei Państwowych.

    Jednak na skutek głębokich przemian i nieunormowanej sytuacji społeczno - gospodarczej w kraju oraz postępującej prywatyzacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw, prace Zespołu zostały zahamowane, co więcej, obserwuje się przykłady bezkarnej dewastacji i niszczenia taboru i urządzeń kolejowych. Przejawy niszczycielskiej gospodarki, marnotrastwa, rujnowanie i dewastowanie tegoco stanowi zabytek i dorobek myśli technicznej, niejednokrotnie piętnowane były i krytykowane na spotkaniach i na łamach regionalnych czasopism. Nie odniosło to jednak żadnego skutku. Przykładem niech będzie pocięty na złom wagon sypialny cesarzowej, dewastacja parowozowni w Kłodzku i zabytkowych stacyjek przy trasach kolejowych.

    Pomimo niesprzyjającego klimatu, Komisja organizowała spotkania, na których omawiano sposoby działalności na rzecz ochrony zabytków. Zorganizowano w Kłodzku dwudniowe seminarium nt: "Ochrony Zabytków Techniki i Historii transportu", które połączono ze zwiedzaniem Ziemi Kłodzkiej i jej zabytków. Ogłoszono konkurs pt.: "Wspomnienia pionierskiej pracy na Ziemiach Odzyskanych" chcąc w ten sposób utrwalić historię powojennej działalności technicznej. Komisja zgłosiła dwóch kandydatów do SBTP. Opracowano karty ewidencyjne zabytków kolejnictwa, znajdujących się na terenie Kłodzka oraz przygotowano 3 referaty z tego tematu, które zostały opublikowane w wydawnictwie "Zeszyt Naukowo - Techniczny Oddziału SITK w Krakowie". Komisja utrzymuje kontakty z Klubem Miłośników Historii SITK i Ochrony Zabytków przy Zarządzie Krajowym SITK, jak również z Radą Wojewódzką Federacji SNT (NOT) i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

    Niestety szereg kół SITK i zakładów pracy niezbyt aktywnie włącza się w działalność na rzecz ochrony zabytków.
    Na wyróżnienie zasługuje Międzyzakładowe Koło SITK PKP Kłodzko, które popularyzuje zagadnienia historii i ochrony zabytków, gromadząc dokumenty, przedmioty, narzędzia i pamiątki, będące świadectwem twórczej pracy i myśli technicznej. Komisja utrzymuje kontakty z byłymi pracownikamikorzystając z ich wspomnień i posiadanych dokumentów, organizuje spotkania i wycieczki techniczno - krajoznawcze do miejscowości gdzie znajdują się muzea, skanseny, izby pamięci i wystawy. Na bieżąco prowadzi "Kronikę Oddziału SITK", która w konkursie na"Najlepszą Kronikę Oddziału SITK" w 1998 r. uzyskała wyróżnienie. Dyplom wyróżnienia z rąk Prezesa SITK Wiesława Starowicza otrzymał na Naradzie Prezesów w Poznaniu m. in. kolega Bogusław Bogosławski.
   

Strona główna SITK