INFORMACJE O SUDECKIM ODDZIALE

STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

Mijają lata, z latami zacierają się fakty, mieszają się daty. Odchodzą ludzie. Coraz trudniej utrwalić przebieg wydarzeń i upamiętnić minione lata.

Sudecki Oddział SITK RP w Wałbrzychu w 2020 roku będzie obchodził Jubileusz XXXX – lecia działalności.

Usatysfakcjonuje nas fakt, jeżeli czytelnik, zwłaszcza ten kto miał cząstkę swego udziału w Stowarzyszeniu, odnajdzie na kartach ciekawe wydarzenia, narastające do wspomnień i osobistych refleksji oraz przyczyni się do zwiększenia szeregów SITK RP, przez udział w Stowarzyszeniu każdego technika i inżyniera związanego z transportem
i komunikacją.

 

W roku 1976 na skutek przeprowadzonej reorganizacji administracji państwowej – miasto Wałbrzych stało się miastem wojewódzkim.

Ważnym wydarzeniem dla naszego stowarzyszenia zapisanym w Kronice Wałbrzycha stała się data 20.05.1980r powołano wówczas Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników Komunikacji w Wałbrzychu. I tak się zaczęło.

 

Wybrano Pierwszy Zarząd w składzie:

Jan Miozga                                       – PREZES ODDZIAŁU

Zdzisław Dybiec                              - V – CE PREZES

Adam Nowak                                   - V – CE PREZES

Henryk Zaborowski                         - SEKRETARZ ODDZIAŁU

Andrzej Chmielewski                     - SKARBNIK

Andrzej Eidtner                               - CZŁONEK ZARZĄDU

Jan Horbal                                        - CZŁONEK ZARZĄDU

Czesław Jakub                                - CZŁONEK ZARZĄDU

Zdzisław Olearski                            - CZŁONEK ZARZĄDU

Jerzy Rangl                                     - CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Wierciński                               - CZŁONEK ZARZĄDU

Czesław Wołk                                  - CZŁONEK ZARZĄDU

 

 

KOMISJA REWIZYJNA

Feliks Błaszkiewicz                         - PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Zenon Tucki                                     - CZŁONEK KOMISJI

Franciszek Jurgiewicz                   - CZŁONEK KOMISJI

 

SĄD KOLEŻEŃSKI

Stanisław Kiełbik                             - PRZEWODNICZACY SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO

Bogusław Bogusławski                  - CZŁONEK SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO

Bronisław Sawka                            - CZŁONEK SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO

 

Obszarem działania powołanego Oddziału było województwo wałbrzyskie na terenie którego działało 16 kół zakładowych zrzeszających około 350 członków.

Pierwsza kadencja nowo powołanego Oddziału przypadła na trudne lata 1980-1984, kiedy
w kraju trwał stan wojenny, mimo tego działalność Oddziału nie została przerwana. Oddział
z powodzeniem realizował powierzone zadania.

W dniu 15.03.1984 odbyło się II Zgromadzenie Delegatów Kół Zakładowych SITK.

W wyniku głosowania wybrano nowy zarząd

 

Jan Miozga                                       – PREZES ODDZIAŁU

Feliks Błaszkiewicz                         - V – CE PREZES

Adam Nowak                                   - V – CE PREZES

Henryk Zaborowski                         - SEKRETARZ ODDZIAŁU

Marianna Ganczarska                    - SKARBNIK

Czesław Jakub                                - CZŁONEK ZARZĄDU

Stanisław Kiełbik                            - CZŁONEK ZARZĄDU

Marek Putka                                     - CZŁONEK ZARZĄDU

Jerzy Rangl                                     - CZŁONEK ZARZĄDU

 

KOMISJA REWIZYJNA

Franciszek Jurgiewicz                   - PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Jan Gajda                                         - CZŁONEK KOMISJI

Władysław Ślipko                            - CZŁONEK KOMISJI

 

SĄD KOLEŻEŃSKI

Bogusław Bogusławski                  - PRZEWODNICZACY SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO

Marian Kurczbuch                          - CZŁONEK SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO

Bronisław Sawka                            - CZŁONEK SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO

 

 

Podczas zgromadzenia zasłużonym członkom wręczono srebrne Honorowe Odznaki SITK.

Mocą Uchwały przy Oddziale powołano Koło Seniorów Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników Komunikacji. Przewodniczącym został wybrany kol. Bogusław Bogusławski.

W 1995 roku podpisano umowę pomiędzy Oddziałem SITK i SIMP mającą na celu powołanie wspólnego koła seniorów ze względu na wykruszenie się z szeregów członków kół seniorów.

Do najbardziej atrakcyjnych przejawów działalności Koła należy zaliczyć organizowanie wycieczek techniczno-krajoznawczych do różnych miejscowości, połączone ze zwiedzaniem zakładów pracy, spotkania z kierownictwem i seniorami tamtejszych kół, wymianie doświadczeń, zwiedzaniem zakątków miast i okolic.

W 1985r Oddział obchodził V-lecie swojej działalności z tej okazji zorganizowano uroczyste zebranie na którym wręczone zostały Honorowe Odznaki SITK. Z tej okazji przy Oddziale powołano Komisję Muzealnictwa i Historii Transportu, której zadaniem jest popularyzowanie zagadnień związanych z historią i ochroną zabytków.

Jesienią 1995 roku zorganizowano konferencję pt. „Kierunki zmian i doskonalenie układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Wałbrzycha”, w spotkaniu wzięło udział 12 przedstawicieli przedsiębiorstw Komunikacyjnych z całej Polski i trzech przedstawicieli z czeskich Pardubic.

W 1990r Oddział obchodził 10-lecie działalności. 16.03.1990 odbyło się IV Zgromadzenie Delegatów, wybrano nowy Zarząd w składzie:

 

Jan Rott - Żebrowski                      – PREZES ODDZIAŁU

Adam Nowak                                   - V – CE PREZES

Antoni Cybulski                               - V – CE PREZES

Jan Miozga                                       - SEKRETARZ ODDZIAŁU

Marian Sołyga                                 - SKARBNIK

Czesław Jakub                                - CZŁONEK ZARZĄDU

Feliks Błaszkiewicz                         - CZŁONEK ZARZĄDU

Bogusław Bogusławski                  - CZŁONEK ZARZĄDU

Franciszek Sobkowiak                   - CZŁONEK ZARZĄDU

Zbigniew Hliwa                               - CZŁONEK ZARZĄDU

Kazimierz Getner                            - CZŁONEK ZARZĄDU

Bronisław Sawka                            - CZŁONEK ZARZĄDU

Henryk Zaborowski                         - CZŁONEK ZARZĄDU

Jerzy Zuba                                       - CZŁONEK ZARZĄDU

 

 

KOMISJA REWIZYJNA

Jan Banik                                         - PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Maria Krysztowiak                           - CZŁONEK KOMISJI

Wiesław Jasiński                            - CZŁONEK KOMISJI

Marian Luty                                      - CZŁONEK KOMISJI

 

SĄD KOLEŻEŃSKI

Zdzisław Górnicki                            - PRZEWODNICZACY SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO

Jan Pawlusiewicz                           - CZŁONEK SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO

Janusz Palacz                                             - CZŁONEK SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO

 

W dniu 05.07.1994r zorganizowano spotkanie członków koła Seniorów SITK w Ostrowie Wlkp. z seniorami naszego Oddziału.

W 1995 roku Oddział SITK w Wałbrzychu obchodził jubileusz XV-lecia działalności.

Dnia 22 lutego odbyło się spotkanie w Kłodzku nt. „Eksploatacja lokalnych linii i połączeń kolejowych w tutejszym regionie”. Spotkanie miało na celu przygotowanie podobnego spotkania z władzami miast i gmin Ziemi Kłodzkiej w sprawie podjęcia działań w kierunku rozwiązania problemów transportu kolejowego w Kotlinie Kłodzkiej.

W dniu 11.11.1995 w Opolnicy w DW „HUTNIK” odbyła się konferencja Zespołu Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego przy tutejszym oddziale.

W marcu 1996 odbyło się spotkanie z redaktorem naczelnym „Nowych Sygnałów” Markiem Moczulskim, na którym poruszono problem utrzymania linii kolejowych Kłodzko – Kudowa, Kłodzko – Stronie Śląskie.

W dniu 23.09.1996 Koło Seniorów w Kłodzku odwiedził Prezes SITK kol. Wiesław Starowicz, z okazji wizyty dokonano wpisu w Kronice Oddziału.

W marcu 1997r odbyło się w Świeradowie pierwsze spotkanie w sprawie przygotowania
i zorganizowania XXVII Zwyczajnego Zjazdu Delegatów SITK.

W tym okresie zorganizowano także szkolenie dla właścicieli Stacji Kontroli Pojazdów
w zakresie badań technicznych pojazdów. Współorganizatorem był także Urząd Wojewódzki Wydział Infrastruktury Technicznej.

Podpisano także porozumienie między Oddziałem SITK w Ostrowie Wielkopolskim
a Wałbrzychem w zakresie organizacyjnych wymiany doświadczeń, imprez naukowo-technicznych.

W marcu 1998r odbył się Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału.

 

Wybrano nowe władze:

Jan Rott - Żebrowski                      – PREZES ODDZIAŁU

Andrzej Pawłowicz                         - V – CE PREZES

Marian Sołyga                                 - SEKRETARZ ODDZIAŁU

Jan Miozga                                       - SKARBNIK

Antoni Cybulski                               - CZŁONEK ZARZĄDU

Eugeniusz Orzech                          - CZŁONEK ZARZĄDU

Bogusław Bogusławski                  - CZŁONEK ZARZĄDU

Jerzy Stasinkiewicz                        - CZŁONEK ZARZĄDU

Władysław Hawryszko                   - CZŁONEK ZARZĄDU

Adam Nowak                                   - CZŁONEK ZARZĄDU

 

KOMISJA REWIZYJNA

Roman Nowak                                 - PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Henryk Zaborowski                         - CZŁONEK KOMISJI

Stanisław Żminkowski                   - CZŁONEK KOMISJI

 

SĄD KOLEŻEŃSKI

Jan Pawłusiewicz                           - PRZEWODNICZACY SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO

Jerzy Gibała                                     - CZŁONEK SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO

Waldemar Graczyk                         - CZŁONEK SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO

 

W dniu 18.04.1998r odbyło się zebranie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego na którym powołana Komisja Kwalifikacyjna ds. Rzeczoznawców po raz pierwszy nadała tytuł rzeczoznawcy SITK.

W dniach 28-30.05.1998r Oddział zorganizował XXVII Zjazd Delegatów SITK.

Za organizację zjazdu oddział otrzymał podziękowania od Prezesa Stowarzyszenia oraz uczestników zjazdu.

Rok 1999 dla Stowarzyszenia był Rokiem inż. Ernesta Adama Malinowskiego.

W dniu 25.02.1999r w Wałbrzychu odbyło się wspólne posiedzenie przedstawicieli Oddziałów SITK z Legnicy, Wrocławia i Wałbrzycha podczas których podpisano porozumienie o partnerskiej współpracy, dla integracji rozwoju ruchu Stowarzyszeniowego na Dolnym Śląsku.

Zgodnie z postanowienie Sądu Okręgowego w Świdnicy Oddział Wojewódzki SITK
w Wałbrzychu zmienił nazwę na Sudecki Oddział SITK w Wałbrzychu.

Przy Oddziale Sudeckiego Oddziału SITK w Wałbrzychu działa Zespół Rzeczoznawców, swoim zasięgiem obejmuje teren dawnego województwa jeleniogórskiego i wałbrzyskiego. Biura Zespołu znajdują się w Jeleniej Górze. Otwarto filię Zespołu Rzeczoznawców
w Kłodzku.

W czerwcu 1999r w Polanicy Zdroju odbyła się Konferencja Rzeczoznawców SITK
z udziałem przedstawicieli Wydziałów Komunikacji i Urzędu Celnego. Wygłoszono prelekcje i referaty po których wywiązała się dyskusja.

Konferencja ta była ostatnim spotkaniem, któremu przewodniczył kol. Prezes Oddziału Jan Rott-Żebrowski. Zmarł nagle 1 listopada 1999 roku.

Po śmierci kol. Jana Rotta-Żebrowskiego  - Zarząd Oddziału funkcję Prezesa Powierzył Marianowi Sołyga.

Od czterech lat Oddział Sudecki jest współorganizatorem Rajdu Polski EKO-AUT 2000. Rajd ten corocznie przemierza Ziemię Wałbrzyską. Nowością tego nowego Rajdu jest Memoriał im. Jana Rotta-Żebrowskiego. Dla zwycięskiej załogi Oddział refundował puchar.

Na wniosek Oddziału, w Wałbrzychu Zarząd Główny SITK decyzją z dnia 28 września 1989 wyraził zgodę na utworzenie od 1 października 1989 Ośrodka Rzeczoznawstwa i Usług Techniczo-Ekonomicznych przy Oddziale w Wałbrzychu. Ośrodek działał w ramach Zespołu Rzeczoznawców Zarządu Głównego SITK w Warszawie.

Po uzyskaniu osobowości prawnej w lipcu 1999r cała dokumentacja osobowa została przekazana do Wałbrzycha.

Wysoka jakość merytoryczna ocen i opinii o opracowanych przez rzeczoznawców Ośrodka pozwoliła na nawiązanie owocnej współpracy z urzędami administracji państwowej województwa dolnośląskiego.

Klub Diagnostów działał przy Sudeckim Oddziale SITK w Wałbrzychu od 1994 roku.

Korzystał z bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Technicznych i Centrum Kształcenia Praktycznego w Wałbrzychu.

Klub zajmuje się doskonaleniem diagnostów z zakresu techniki samochodowej o zasięgu wojewódzkim. Działalność szkoleniowa Klubu: kursy dla diagnostów, podnoszące kwalifikacje w diagnostyce i inne organizowane dla potrzeb stacji diagnostycznych.

Od 1994 roku rozpoczął też działalność Klub Egzaminatorów. Klub zrzesza egzaminatorów zatrudnionych w Ośrodkach Szkolenia Ruchu Drogowego.

W Klubie odbywają się cyklicznie spotkania dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego na których wymienia się doświadczenia poszczególnych egzaminatorów.

W dniu 8 marca odbyło się posiedzenie Zarządu SITK w Jeleniej Górze w którym uczestniczył W-ce Prezes ZG kol. Ksawery Krassowski.

W dniu 12 stycznia 2002 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze na którym wybrano nowy zarząd:

 

Marian Sołyga                                 – PREZES ODDZIAŁU

Andrzej Pawłowicz                         - V – CE PREZES

Antoni Cybulski                               - V – CE PREZES

Eugeniusz Orzech                          - SEKRETARZ ODDZIAŁU

Jan Miozga                                       - SKARBNIK

Zbigniew Dudek                              - CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Bizoń                                       - CZŁONEK ZARZĄDU

Jerzy Stasinkiewicz                        - CZŁONEK ZARZĄDU

 

KOMISJA REWIZYJNA

Roman Nowak                                 - PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Adam Nowak                                   - CZŁONEK KOMISJI

Stanisław Żminkowski                   - CZŁONEK KOMISJI

 

SĄD KOLEŻEŃSKI

Henryk Zaborowski                         - PRZEWODNICZACY SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO

Jerzy Gibała                                     - CZŁONEK SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO

Lesław Podgórski                            - CZŁONEK SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO

 

W Polanicy Zdroju zorganizowano seminarium szkoleniowe na temat „Rejestracje i badania techniczne pojazdów w świetle przepisów wynikających z nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym- rozporządzenia wykonawcze”.

W lutym 2006 odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Nowe władze Oddziałów:

 

Marian Sołyga                                 – PREZES ODDZIAŁU

Zygmunt Rakoczy                           - V – CE PREZES

Piotr Bizoń                                       - V – CE PREZES

Eugeniusz Orzech                          - SEKRETARZ ODDZIAŁU

Jan Nowakowski                             - CZŁONEK ZARZĄDU

Zbigniew Dudek                              - CZŁONEK ZARZĄDU

Jerzy Stasinkiewicz                        - CZŁONEK ZARZĄDU

 

KOMISJA REWIZYJNA

Waldemar Graczyk                         - PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Tadeusz Chodorowski                   - CZŁONEK KOMISJI

Stanisław Żminkowski                   - CZŁONEK KOMISJI

 

SĄD KOLEŻEŃSKI

Jan Banik                                         - PRZEWODNICZACY SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO

Antoni Cybulski                               - CZŁONEK SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO

Lesław Podgórski                            - CZŁONEK SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO

 

W dniach 6-7 października 2006 zorganizowano w Karpaczu seminarium „Badania techniczne pojazdów w stacjach kontroli”. Zajęcia prowadzili przedstawiciele:

-        Transportowego Dozoru Technicznego

-        Inspekcji Transportu Samochodowego

-        KW Policji we Wrocławiu

Uczestniczyło 35 osób, które otrzymały certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu.

W dniu 23.01.2010 odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału. Wybrano nowe władze:

 

Zygmunt Rakoczy                           – PREZES ODDZIAŁU

Marian Sołyga                                 - V – CE PREZES

Piotr Bizoń                                       - V – CE PREZES

Eugeniusz Orzech                          - SEKRETARZ ODDZIAŁU

Jan Nowakowski                             - CZŁONEK ZARZĄDU

Janusz Pepera                                - CZŁONEK ZARZĄDU

  

KOMISJA REWIZYJNA

Waldemar Graczyk                         - PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Tadeusz Chodorowski                   - CZŁONEK KOMISJI

Stanisław Żminkowski                   - CZŁONEK KOMISJI

 

SĄD KOLEŻEŃSKI

Jan Banik                                         - PRZEWODNICZACY SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO

Leszek Podgórski                           - CZŁONEK SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO

Teresa Buła-Wojtanowska             - CZŁONEK SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO

 

W kwietniu 2010 odbyła się konferencja szkoleniowa oraz w maju odbyło się spotkanie rzeczoznawców Sudeckiego Oddziału SITK.

W październiku przeprowadzono szkolenie diagnostów w zakresie zmian przepisów prawnych.

W dniu 14 maja 2011 w DT NOT w Legnicy odbyło się szkolenie na temat „Metody
i narzędzia w pracy rzeczoznawcy samochodowego”. W szkoleniu uczestniczyło 44 osoby.

Dnia 20 maja 2012r odbyły się eliminacje konkursu „INSTRUKTOR ROKU” impreza miała charakter rodzinny.

Dnia 12 czerwca w siedzibie NOT w Wałbrzychu odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta Wałbrzycha Romana Szełemeja z Prezesem NOT w Warszawie kol. Ewa Mańkiewicz-Cudny oraz Prezesem Oddziału Stowarzyszenia Nauko Technicznych przy Radzie NOT w Wałbrzychu. Tematem spotkania było omówienie współpracy między Stowarzyszeniem
a miastem, kolejny temat to przyszłość szkolnictwa zawodowego w Wałbrzychu.

W latach 2012 i 2013 odbyło się jeszcze wiele spotkań, konkursów dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego. Odbyło się także FORUM zawodowe branży samochodowej.

Dnia 25 stycznia 2014 w siedzibie NOT w Wałbrzychu odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Wybrano nowe władze Zarządu:

 

Zygmunt Rakoczy                           – PREZES ODDZIAŁU

Marian Sołyga                                 - V – CE PREZES

Piotr Bizoń                                       - V – CE PREZES

Jan Nowakowski                             - SEKRETARZ ODDZIAŁU

Mariusz Bukowski                          - CZŁONEK ZARZĄDU

Janusz Pepera                                - CZŁONEK ZARZĄDU

Zbigniew Dudek                              - CZŁONEK ZARZĄDU

  

KOMISJA REWIZYJNA

Waldemar Graczyk                         - PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Violetta Żebrowska                         - CZŁONEK KOMISJI

Zbigniew Jasiński                           - CZŁONEK KOMISJI

 

SĄD KOLEŻEŃSKI

Teresa Buła-Wojtanowska            - PRZEWODNICZACY SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO

Jan Banik                                         - CZŁONEK SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO

Monika Kuśtak                                 - CZŁONEK SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO

 

Zorganizowano Konkursy o miano „Najlepszego ucznia w zawodzie”.

W dniach 8-10 maja 2014 w Ostrowie Wlkp odbył się XXXI Zjazd Delegatów SITK, Sudecki Oddział reprezentował kol. Prezes Zygmunt Rakoczy i kol. Janusz Pepera.

Podczas Zjazdu kol. Zygmunt Rakoczy był nominowany do nagrody ERNEST 2013
w kategorii Najaktywniejszy Działacz Roku 2013 w dziedzinie transportu.

W 2014 roku zorganizowano egzamin na kartę rowerową oraz Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Zespole Szkół Nr 5 w Wałbrzychu.

W grudniu 2014 zorganizowano szkolenie dla diagnostów oraz właścicieli Stacji Kontroli Pojazdów.

W marcu 2015 zorganizowano ECO DRIVING, szkolenie dla instruktorów nauki jazdy miasta i starostwa powiatu wałbrzyskiego. W grudniu2015r zorganizowano konferencję historycznie-techniczną na temat udziału inżynierów i techników w 70 letnim rozwoju Wałbrzycha.

W 2016 roku zorganizowano wiele konkursów i seminariów dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz sprawę transportu.

Rok 2017 poświęcony był konkursowi Wałbrzyski Diagnosta Roku 2017 oraz seminarium dla diagnostów.

 

Dnia 3 lutego 2018 odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Nowe władze Oddziału:

 

Piotr Bizoń                                       – PREZES ODDZIAŁU

Zygmunt Rakoczy                           - V – CE PREZES

Elżbieta Marciniak                           - V – CE PREZES

Jan Nowakowski                             - SEKRETARZ ODDZIAŁU

Janusz Pepera                                - SKARBNIK

Zbigniew Dudek                              - CZŁONEK ZARZĄDU

Zbigniew Lichota                            - CZŁONEK ZARZĄDU

  

KOMISJA REWIZYJNA

Marian Sołyga                                 - PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Violetta Żebrowska                         - CZŁONEK KOMISJI

Zbigniew Jasiński                           - CZŁONEK KOMISJI

 

W lutym odbyło się spotkanie rzeczoznawców z nauczycielami Zespołu Szkół Nr 5 na którym omówiono tematy dotyczące nowoczesnych systemów zasilania silników z zapłonem iskrowym.

W listopadzie zorganizowano konkurs o puchar przechodni Prezydenta Miasta Wałbrzycha o miano najlepszego diagnosty roku 2018.

W marcu 2019 roku po raz jedenasty zorganizowano egzamin na kartę rowerową dla 213 uczniów. Egzamin składał się z części teoretycznej i praktycznej.

W związku ze zmieniającą się sytuacją na rynku zmalała bardzo ilość orzeczeń technicznych wykonywanych zarówno dla zleceniodawców indywidualnych, ale także zbiorowych, Zarząd Oddziału zmuszony został do zorganizowania większej ilości seminariów, kursów, konferencji, doradztwa itp.

 

Przekazując Szanownym Czytelnikom niniejszą monografię działalności Sudeckiego Oddziału SITK w Wałbrzychu w latach 1980-2019 pragniemy w skrócie odtworzyć dzieje i działalność Oddziału a także wyrazić członkom Stowarzyszenia wdzięczność za poświęcony czas i wiedzę dla popularyzacji SITK. Wyrażamy nadzieję, że monografia stanie się dla przyszłych pokoleń świadectwem działalności i dorobku Sudeckiego Oddziału SITK w Wałbrzychu.