historia_os_sitk.gif (5748 bytes)

     Do czasu reorganizacji administracji państwowej i utworzenia nowych województw, istniejące Koła Zakładowe SITK przynależne byłu do powołanego w roku 1946 Oddziału SITK we Wrocławiu, który zasięgiem swego działania obejmował cały Dolny Śląsk. Pierwszymi członkami SITK byli pracownicy PKP i drogowcy. Pierwsze Zakładowe Koła SITK kolejarzy w Kłodzku i w Wałbrzychu powstały w 1947 r. a drogowców w latach 1961 - 1962 w Rejonach Eksploatacji Dróg Publicznych w Świdnicy, Ząbkowicach i Kłodzku oraz w latach 1971 - 1972 w Przedsiębiorstwach Komunikacji Miejskiej w Wałbrzychu, Świdnicy i Dzierżoniowie.

     Najpilniejszym wówczas zadaniem było zmobilizowanie inżynierów i techników różnych dziedzin komunikacji do organizowania w większych miastach Oddziałów Stowarzyszenia. Wobec powyższego, gdy Wałbrzych stał sie miastem wojewódzkim, na posiedzeniu Zarządu Głównego SITK w dniu 24.04.1980 podjęto uchwałę o powołaniu Oddziału Wojewódzkiego SITK w Wałbrzychu. Niespełna miesiąc później grupa inżynierów i techników zrzeszonych w Zakładowych Kołach SITK powołała w dniu 20.05.1980 r. Zgromadzenie Delegatów Kół SITK.

     Walne Zebranie Wyborcze, podczas którego na mocy podjętej Uchwały, powołano w Wałbrzychu Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji. Aktowi powołania towarzyszyła dyskusja, wymiana poglądów i doświadczeń, przede wszystkim zaś chęć posiadania własnego Oddziału w celu: szerokiej integracji środowiska technicznego, umocnienia i rozwoju organizacyjnego Stowarzyszenia, służenia radą i pomocą w rozwiązywaniu narastających problemów, doskonalenia wiedzy i kształtowania obywatelskich postaw członków, wykorzystania nauki i techniki w uzyskiwaniu lepszych efektów w pracy dla dobra państwa i społeczeństwa.

I tak sie zaczęło.

 

Na Zgromadzeniu wybrano pierwszy Zarząd Oddziału SITK w składzie:
  

mgr inż. Jan Miozga
mgr inż. Zdzisław Dybiec
mgr inż. Adam Nowak
inż. Henryk Zaborowski
mgr inż. Ryszard Buda
mgr inż. Andrzej Chmielewski

inż. Andrzej Eidtner
inż. Jan Horbal
inż. Czesław Jakub
Zdzisław Olearski
inż. Jerzy Rangl
Piotr Wierciński
mgr inż. Czesław Wołk

inż. Feliks Błaszkiewicz
Franciszek Jurgielewicz
Zenon Tucki
Stanisław Kiełbik
Bogusław Bogusławski
Bronisław Sawka

-  Przewodniczący
-  Z-ca Przewodniczącego
-  Z-ca Przewodniczącego
-  Sekretarz
-  Z-ca Sekretarza
-  Skarbnik

-  Członek Zarządu
-  Członek Zarządu
-  Członek Zarządu
-  Członek Zarządu
-  Członek Zarządu
-  Członek Zarządu
-  Członek Zarządu

-  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
-  Członek Komisji Rewizyjnej
-  Członek Komisji Rewizyjnej
-  Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego
-  Członek Sądu Koleżeńskiego
-  Członek Sądu Koleżeńskiego
  
     Jako delegatów na Zjazd Krajowy wybrano:
Adama Nowaka i Stanisława Kiełbika

Do współpracy z Radą Wojewódzką NOT wytypowano Jana Horbala.

     Nowo powstały Oddział otrzymał z rąk przedstawicieli Oddziału Wrocławskiego: Wacława Gawendy i Mieczysława Lewandowskiego 20 egzemplarzy "Monografii SITK 1946-1975" oraz 40 tys. złotych ze środków obrotowych z Zarządu Głównego SITK.
    Niedlugo potem w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Wałbrzychu odbyło się Zgromadzenie Delegatów. Organizatorami i gospodarzami spotkania byli koledzy z tamtejszego Koła Zakładowego SITK, przy czynnym wsparciu dyrektora WPK, mgr inż. Jana Mosiniaka.
    Obszarem działania powołanego Oddziału było województwo wałbrzyskie, na terenie którego działało 16 kół zakładowych, zrzeszających około 350 członków.
   Koła istniały przy:

 • Rejonach Dróg Publicznych w Wałbrzychu, Świdnicy, Kłodzku, Ząbkowicach i Jedlinie Zdroju

 • Wojewódzkich Przedsiębiorstwach Komunikacyjnych w Wałbrzychu, Świdnicy i Dzierżoniowie

 • Krajowych Państwowych Komunikacjach Samochodowych w Wałbrzychu, Kłodzku i Świdnicy

 • Polskich Kolejach Państwowych w Kłodzku i Wałbrzychu

 • Wałbrzyskim Przedsiębiorstwie Dróg Miejskich w Wałbrzychu

 • Przedsiębiorstwie Spedycyjno - Towarowym "TRANSGÓR" w Wałbrzychu

 • Zakładzie Transportowym "TRANSMEBEL" w Świdnicy

 • Transportowej Spółdzielni Pracy w Świdnicy

   Funkcje Przewodniczących Kół Zakładowych SITK w owym czasie pełnili koledzy: Ryszard Marosz, Stanisław Baryła, Andrzej Eidtner, Kazimierz Zakrzewski, Czesław Wołk, Zbigniew Hliwa, Jan Bednarek, Ryszard Szydłowski, Zygmunt Zamecki i Zbigniew Gut.

   Pierwsza kadencja nowo powołanego Oddziału Wojewódzkiego przypadła na trudne lata: 1980 - 1984, kiedy w kraju trwał stan wojenny. Mimo istniejącego kryzysugospodarczego i społeczno - politycznego, działalność Oddziału nie tylko nie została przerwana, lecz przeciwnie, odnotowano wzrost liczby członków z 123 do 217 (inżynierów z 39 do 65, techników z 71 do 121, innych z 13 do 31), kół zakładowych z 4 do 9 i członków wspierających z 2 do 5.
   Oddział z powodzeniem realizował podjęte zamierzenia i plany, do których należy zaliczyć organizowane z udziałem Rady Wojewódzkiej NOT, Wydziałem Komunikacji, Wydziałem Ruchu WUSW i PZU, narady, konferencje i kursokonferencje:

 • Ogólnokrajowa Konferencja nt. "Rozwój układów komunikacyjnych miasta średniej wielkości na przykładzie miasta Wałbrzycha"

 • regionalne konferencje nt.: Zagadnienia usprawnień sterowania ruchem komunikacji zbiorowej" , "Efektywne wykorzystanie środków transportu samochodowego w zakresie przewozów pasażerskich" oraz "Tramwaj szybki dla miasta Wałbrzycha"

 • corocznie organizowana środowiskowa narada nt.: "Bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz efektywność przewozów towarowych i pasażerskich".

 

DRUGA KADENCJA ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO SITK

   W dniu 15.03.1984 r. odbyło się II Zgromadzenie Delegatów Kół SITK

   Miejscem spotkania była sala konferencyjna PKP Rejonu Przewozów Kolejowych w Wałbrzychu. Gospodarzami i organizatorami byli koledzy z tamtejszego Koła Zakładowego SITK, przy czynnym wsparciu Dyrektora mgr inż. Mariana Kurczbucha.
   W wyniku głosowania nowo wybrany Zarząd Oddziału Wojewódzkiego SITK w Wałbrzychu, ukonstytułował się następująco:

 
Jan Miozga
Feliks Błaszkiewicz
Adam Nowak

Henryk Zaborowski
Marianna Ganczarska

Andrzej Eidtner
Czesław Jakub
Jerzy Rangl
Stanisław Kiełbik
Marek Putka

Franciszek Jurgielewicz
Jan Gajda
Władysław Ślipko

Bogusław Bogusławski
Marian Kurczbuch
Bronisław Sawka
Przewodniczący
Zastępca Przewodniczącego
Zastępca Przewodniczącego

Sekretarz
Skarbnik

Członek Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Członek Komisji Rewizyjnej
Członek Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego
Członek Sądu Koleżeńskiego
Członek Sądu Koleżeńskiego

   Podczas Zgromadzenia kol. Jerzy Jaworski, przedstawiciel Zarządu Głównego SITK, odznaczył Srebrnymi Odznakami Honorowymi SITK kolegów: Andrzeja Eidtnera, Stanisława Kiełbika i Henryka Zaborowskiego.

   Następnie mocą podjętej uchwały, powołano przy Oddziale SITK Koło Seniorów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji.
   Na przewodniczącego nowo powstałego Koła wybrano kol. Bogusława Bogusławskiego. Na pierwszym posiedzeniu, w wyniku wyborów uzupełniających, Zarząd Koła Seniorów SITK ukonstytuował się następująco:

Bogusław Bogusławski
Aleksy Koczura
Zdzisław Górnicki

Leonard Heller
Wacław Kowalski
Ryszard Grnyo

Przewodniczący
Zastępca Przewodniczącego
Sekretarz

Członek Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu

   Funkcję Przewodniczącego Koła do chwili obecnej, nieprzerwanie pełni kol. Bogusław Bogusławski.
   
Więcej o historii i działalności Koła Seniorów   przeczytacie tutaj.
 

 

JUBILEUSZ   V - LECIA  ODDZIAŁU  SITK

  

      W 1985 roku Oddział Wojewódzki SITK Wałbrzych obchodził V-lecie swojej działalności. Z tej okazji dnia 14.06.1985 r. zorganizowano w Wałbrzychu uroczyste zebranie, na którym za aktywną działalność w Stowarzyszeniu wręczono odznaki honorowe SITK. Złotą Odznakę Honorową SITK otrzymał Jan Mosiniak, członek sekcji głównej Komunikacji Miejskiej, natomiast Srebrne Odznaki Honorowe otrzymali koledzy: Bogusław Bogusławski, Feliks Błaszkiewicz, Henryk Chodziak, Edward Chmielak, Stefan Henicz, Jan Horbal, Marian Kurczbuch, Jan Miozga, Adam Nowak, Piotr Prochota, Jerzy Rangl, Piotr Wierciński i Czesław Wołk.


     Z okazji obchodów jubileuczowych, na uroczystym posiedzeniu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SITK w dniu 7 maja 1985 r. powołano przy Oddziale Komisję Muzealnictwa i Historii Transportu.
     Na Przewodniczącego Komisji wybrano kol. Adama Nowaka, członkami Komisji zostali: Henryk Zaborowski i Bogusław Bogusławski. Głównym zadaniem Komisji jest popularyzowanie zagadnień związanych z historią i ochroną zabytków.

     Jesienią 1985 r. odbyła się konferencja