kolo_seniorow.gif (2931 bytes)

W dniu 15.03.1984 r. odbyło się II Zgromadzenie Delegatów Kół SITK

   Miejscem spotkania była sala konferencyjna PKP Rejonu Przewozów Kolejowych w Wałbrzychu. Gospodarzami i organizatorami byli koledzy z tamtejszego Koła Zakładowego SITK, przy czynnym wsparciu Dyrektora mgr inż. Mariana Kurczbucha.
   W wyniku głosowania wybrano nowy  Zarząd Oddziału Wojewódzkiego SITK w Wałbrzychu,


   Podczas Zgromadzenia kol. Jerzy Jaworski, przedstawiciel Zarządu Głównego SITK, odznaczył Srebrnymi Odznakami Honorowymi SITK kolegów: Andrzeja Eidtnera, Stanisława Kiełbika i Henryka Zaborowskiego.

   Następnie mocą podjętej uchwały, powołano przy Oddziale SITK Koło Seniorów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji.

   Na przewodniczącego nowo powstałego Koła wybrano kol. Bogusława Bogusławskiego. Na pierwszym posiedzeniu, w wyniku wyborów uzupełniających, Zarząd Koła Seniorów SITK ukonstytuował się następująco:

Bogusław Bogusławski
Aleksy Koczura
Zdzisław Górnicki

Leonard Heller
Wacław Kowalski
Ryszard Grnyo

Przewodniczący
Zastępca Przewodniczącego
Sekretarz

Członek Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu

   Funkcję Przewodniczącego Koła do chwili obecnej, nieprzerwanie pełni kol. Bogusław Bogusławski.

  
W początkowym okresie działania Koło liczyło 20 członków. Z czasem szeregi znacznie się wykruszyły. Na wieczną służbę odeszło wielu Kolegów. Mając powyższe na względzie, w porozumieniu z Radą Wojewódzką Federacji SNT i Oddziałami SITK i SIMP, na wspólnym posiedzeniu w dniu 06.09.1995 r., na mocy uchwał Kół Seniorów SITK i SIMP, połączono oba koła.

    Koło Seniorów
realizując swoje plany i zamierzenia, organizuje różnorodne formy życia towarzyskiego, zmierzające w kierunku integracji środowiska technicznego starszego pokolenia. Współdziała z oddziałem SITK i Główną Komisją Seniorów - obecnie Klubem Seniorów przy Zarządzie Krajowym. Na organizowane przez ten Klub doroczne spotkania przedstawicieli Kół Seniorów, każdorazowo delegowany był przedstawiciel naszego Koła Seniorów. Najczęściej Wałbrzyskie Koło Seniorów reprezentował kol. Bogusław Bogusławski. W jednym z ostatnich spotkań zorganizowanych we Wrocławiu i Oleśnicy uczestniczyli koledzy: Zbigniew Czepczyński, Jan Miozga i Bogusław Bogusławski.

   Koło Seniorów organizuje cykliczne spotkania z udziałem przedstawicieli Rady Wojewódzkiej Federacji SNT (NOT), Oddziału Wojewódzkiego SITK Wałbrzych i Międzyzakładowego Koła SITK Kłodzko. Należy odnotować tradycyjne spotkania świąteczno - noworoczne oraz inne jubileuszowe uroczystości, podczas których seniorzy otrzymują odznaczenia, dyplomy i drobne upominki. Kilkakrotnie spotkania urozmaicane były występami zespołów artystycznych, projekcjami tematycznych filmów, spotkaniami z przedstawicielami kultury i życia społecznego. Do tradycji należy wysyłanie Seniorom życzeń w rocznicę ich urodzin. Aktualnie wszyscy Seniorzy posiadają Odznaki Honorowe SITK. Koło utrzymuje stałe kontakty z chorymi seniorami. Jeszcze do niedawna, na wniosek Koła, potrzebującym kolegomprzyznawano zapomogi. Koło Seniorów utrzymuje kontakty z kierownictwem zakładów pracy, w których pracowali seniorzy, przypominając im o potrzebie i obowiązku stałego z nimi kontaktu oraz niezbędnej opieki.

    Do najbardziej atrakcyjnych przejawów działalności Koła, należy zaliczyć organizowane wycieczki techniczno - krajoznawcze do różnych miejscowości, połączone ze zwiedzaniem zakładów pracy, spotkaniami z kierownictwem i seniorami tamtejszych Kół, wymianą doświadczeń i nawiązywaniem nowych kontaktów oraz zwiedzaniem zabytków miast i okolic. Przeżyte wspólnie chwile długo pozostają uczestnikom w pamięci. Kontakty takie nawiązano z Kołami Seniorów w Warszawie, Białymstoku, Gdańsku, Szczecinie, Bydgoszczy, Krakowie, Kielcach, Kołobrzegu, Ełku, Łebie, Słupsku i bliżej Kłodzka: w Świdnicy, Dusznikach, Stroniu Śląskim i Bystrzycy Kłodzkiej. Szczególnie trwały i przyjazny kontakt został nawiązany z seniorami SITK w Ostrowie Wielkopolskim. Przedstawiciele naszego Koła kilkakrotnie uczestniczyli tam w uroczystych spotkaniach. W rewanżu na urokliwej Ziemi Kłodzkiej gościli koledzy z Ostrowa.
     Działalność Koła Seniorów SITK często przedstawiana jest w publikacjach na łamach regionalnych czasopism, jak również odnotowywana w "Kronice Oddziału SITK", którą od 1985 roku prowadzi przewodniczący Koła Seniorów - Bogusław Bogusławski.


JUBILEUSZ XV LECIA KOŁA SENIORÓW SITK

  W dniu 22.06.1999 r. w Centrum Edukacji Kulturalnej w Kłodzku, odbyło się uroczyste jubileuszowe spotkanie Koła Seniorów SITK z udziałem przedstawicieli Oddziału SITK i Zakładowego Koła przy PKP. Podczas spotkania dyplomy za długoletnią działalność oraz wkład pracy w popularyzację Stowarzyszenia otrzymali koledzy: Jan Baran, Jan Białas, Bogusław Bogusławski, Zdzisław Górnicki, Leonard Heller, Stanisław Kowalski i Józef Lukas. Duplomy wręczał Sekretarz Oddziału SITK Marian Sołyga.
   
Po zakończeniu części oficjalnej obrad, uczestnicy zwiedzili Muzeum Ziemi Kłodzkiej oraz kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Spotkanie zakończono "Biesiadą Starzyków" podczas której wspominano różne imprezy i wycieczki organizowane przez Koło. Każdy uczestnik spotkania otrzymał pamiątkowe reklamówki i prospekty: "Muzeum Ziemi Kłodzkiej" oraz "Twierdza Kłodzka".
   
   Z satysfakcją należy stwierdzić, że Koło na przestrzeni wielu lat działalności odnotowało szereg osiągnięć, które znalazły uznanie organów kierowniczych SITK i Federacji SNT NOT. Dowodem tego są odznaczenia, wyróżnienia i dyplomy przyznawane seniorom.

    Opracowanie nie obejmuje całości wszechstronnej działalności Koła Seniorów SITK. Zawarto w nim zdaniem autora najistotniejsze wydarzenia składające się na jego dorobek. Pominięte fakty pozostawiamy do uzupełnienia zainteresowanym lekturą czytelnikom. Nie wymieniono nazwisk aktywnych członków seniorów, uznając, że wszyscy na miarę swoich sił realizowali zadania statutowe Koła.

    W planach działania Koła Seniorów SITK ujęto:

  • Utrzymywanie więzi z Klubem Seniorów przy Zarządzie Krajowym SITK, Oddziałem SITK oraz kontaktów z zakładami pracy i kołami SITK w celu naboru członków.
  • Organizowanie imprez i spotkań środowiskowych oraz wycieczek techniczno - krajoznawczych w ramach wymiany doświadczeń.
  • Opracowywanie biografii zasłużonych seniorów, wnioskując ich jako kandydatów do Słownika Biograficznego Techników Polskich.
  • Wnioskowanie o przyznawanie aktywnym działaczom odznaczeń państwowych, resortowych i Stowarzyszeniowych
  • Włączanie się do prac Klubu Miłośników Historii SITK i Ochrony Zabytków, szczególnie pod względem ocalania zabytków i historii techniki.
  • Popularyzowanie działalności Koła w środkach masowego przekazu.

    Każda inicjatywa Koła w podejmowanych przedsięwzięciachspotykała się ze zrozumieniem i pomocą ze strony Rady Wałbrzyskiej Federacji SNT NOT, Sudeckiego Oddziału SITK jak również Międzyzakładowego Koła SITK PKP Kłodzko, za co serdecznie dziękujemy.

Strona główna SITK